izBackup INBOX FANPAGE (SĐT, UID) Công cụ sao lưu, đọc inbox trên fanpage

Bạn vui lòng cấp thêm quyền để ứng dụng tiếp tục hoạt động

Bước 1: ► Click vào đây để xác nhận quyền hạn (khi kết quả ra 1 dòng đỏ báo thành công, bạn có thể tắt cửa số đó đi và làm tiếp bước 2)

Bước 2: ► Click vào đây để lấy token